តើការបៀតបៀនផ្លូវភេទគឺជាអ្វី?

តើការបៀតបៀនផ្លូវភេទគឺជាអ្វី?
តើការបៀតបៀនផ្លូវភេទគឺជាអ្វី? ថ្ងៃចន្ទ ទី19 ខែធ្នូ 2016, 10:54 am    views ដោយ Huy Ousa

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 
...