លោកហ៊ុន សែនប្រកាសយកអាសនៈទាំងអស់បន្ទាប់ពីCNRPរំលាយបើបក្សផ្សេងមិនយក
... ថ្ងៃពុធ ទី8 ខែវិច្ឆិកា 2017  
លោក ហ៊ុន សែន ប្រតិកម្មតបករណីថា រំលាយបក្សប្រឆាំងប៉ះពាល់ឆន្ទៈពលរដ្ឋ
... ថ្ងៃអង្គារ ទី24 ខែតុលា 2017  
បក្សប្រឆំាង មានតែអ្នកនយោបាយខ្មែរនិងខ្មែរទេ ទើបដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជា​បាន
... ថ្ងៃចន្ទ ទី25 ខែកញ្ញា 2017  
...