កម្ពុជាធ្វើយុទ្ធនាការកាត់បន្ថយប្លាស្ទីក ស្របពេលដែលការប្រើប្រាស់បន្តកើនឡើង (វីដេអូ)

កម្ពុជាធ្វើយុទ្ធនាការកាត់បន្ថយប្លាស្ទីក ស្របពេលដែលការប្រើប្រាស់បន្តកើនឡើង (វីដេអូ)
កម្ពុជាធ្វើយុទ្ធនាការកាត់បន្ថយប្លាស្ទីក ស្របពេលដែលការប្រើប្រាស់បន្តកើនឡើង (វីដេអូ) ថ្ងៃសុក្រ ទី27 ខែវិច្ឆិកា 2015, 5:20 pm    views ដោយ Chenda Kun

(395)

មតិយោបល់

...