កសិករខេត្តបន្ទាយមានជ័យអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលរកទីផ្សារស្រូវឲ្យមានតម្លៃខ្ពស់

កសិករខេត្តបន្ទាយមានជ័យអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលរកទីផ្សារស្រូវឲ្យមានតម្លៃខ្ពស់
កសិករខេត្តបន្ទាយមានជ័យអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលរកទីផ្សារស្រូវឲ្យមានតម្លៃខ្ពស់ ថ្ងៃសុក្រ ទី16 ខែកញ្ញា 2016, 2:19 pm    views ដោយ Chenda Kun

(66)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...