ការបង្កើតថវិការជាតិដើម្បីតំឡើងប្រាក់ខែជូនមន្រី្តរាជការ វគ្គ២

ការបង្កើតថវិការជាតិដើម្បីតំឡើងប្រាក់ខែជូនមន្រី្តរាជការ វគ្គ២
ការបង្កើតថវិការជាតិដើម្បីតំឡើងប្រាក់ខែជូនមន្រី្តរាជការ វគ្គ២ ថ្ងៃសុក្រ ទី17 ខែមិថុនា 2016, 5:34 pm    views ដោយ Heng Vichet

(58)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...