ការបង្កើតថវិការជាតិដើម្បីតំឡើងប្រាក់ខែជូនមន្រី្តរាជការ វគ្គ១

ការបង្កើតថវិការជាតិដើម្បីតំឡើងប្រាក់ខែជូនមន្រី្តរាជការ វគ្គ១
ការបង្កើតថវិការជាតិដើម្បីតំឡើងប្រាក់ខែជូនមន្រី្តរាជការ វគ្គ១ ថ្ងៃសុក្រ ទី17 ខែមិថុនា 2016, 5:18 pm    views ដោយ Heng Vichet

(44)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...