ការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាជាក្តីបារម្ភក្នុងសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន (វីដេអូ)

ការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាជាក្តីបារម្ភក្នុងសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន (វីដេអូ)
ការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាជាក្តីបារម្ភក្នុងសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន (វីដេអូ) ថ្ងៃអង្គារ ទី21 ខែកក្កដា 2015, 6:07 pm    views ដោយ Chenda Kun

(505)

មតិយោបល់

...