ការលំបាករបស់កសិករខ្មែរក្រោយពីវៀតណាមបំផ្លាញផលដំណាំនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ (វីដេអូ)

ការលំបាករបស់កសិករខ្មែរក្រោយពីវៀតណាមបំផ្លាញផលដំណាំនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ (វីដេអូ)
ការលំបាករបស់កសិករខ្មែរក្រោយពីវៀតណាមបំផ្លាញផលដំណាំនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ (វីដេអូ) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី14 ខែឧសភា 2015, 3:41 pm    views ដោយ Chenda Kun

(765)

មតិយោបល់

...