ក្រសួងរ៉ែ គ្រោងផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ក្រុមហ៊ុនចំនួន៣ទៀតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មបូមខ្សាច់ (វីដេអូ)

ក្រសួងរ៉ែ គ្រោងផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ក្រុមហ៊ុនចំនួន៣ទៀតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មបូមខ្សាច់ (វីដេអូ)
ក្រសួងរ៉ែ គ្រោងផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ក្រុមហ៊ុនចំនួន៣ទៀតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មបូមខ្សាច់ (វីដេអូ) ថ្ងៃសុក្រ ទី12 ខែមិថុនា 2015, 9:16 pm    views ដោយ

(524)

មតិយោបល់

...