ក្រុមអ្នកប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការរឹតល្បិតសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិ

ក្រុមអ្នកប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការរឹតល្បិតសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិ
ក្រុមអ្នកប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការរឹតល្បិតសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី10 ខែធ្នូ 2016, 2:57 pm    views ដោយ Heng Vichet

(122)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...