គណកម្មការរដ្ឋសភាសម្រេចឲ្យមានការដកតំណែងលោក កឹម សុខា ពីប្រធានក្រុមមតិភាគតិច

គណកម្មការរដ្ឋសភាសម្រេចឲ្យមានការដកតំណែងលោក កឹម សុខា ពីប្រធានក្រុមមតិភាគតិច
គណកម្មការរដ្ឋសភាសម្រេចឲ្យមានការដកតំណែងលោក កឹម សុខា ពីប្រធានក្រុមមតិភាគតិច ថ្ងៃចន្ទ ទី23 ខែមករា 2017, 3:34 pm    views ដោយ Chenda Kun

(98)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...