គណបក្សថ្មីមួយថានឹងយកថ្ងៃគេបាញ់សម្លាប់លោក កែម ឡី ជាទិវាជាតិសេរីភាពបញ្ចេញមតិ

គណបក្សថ្មីមួយថានឹងយកថ្ងៃគេបាញ់សម្លាប់លោក កែម ឡី ជាទិវាជាតិសេរីភាពបញ្ចេញមតិ
គណបក្សថ្មីមួយថានឹងយកថ្ងៃគេបាញ់សម្លាប់លោក កែម ឡី ជាទិវាជាតិសេរីភាពបញ្ចេញមតិ ថ្ងៃអង្គារ ទី2 ខែសីហា 2016, 4:12 pm    views ដោយ Chenda Kun

(37)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...