ជនជាតិដើមភាគតិចឃុំប៊ូស្រាខេត្តមណ្ឌលគិរីបាត់បង់ដីធ្លីដោយសារការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាល (វីដេអូ)

ជនជាតិដើមភាគតិចឃុំប៊ូស្រាខេត្តមណ្ឌលគិរីបាត់បង់ដីធ្លីដោយសារការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាល (វីដេអូ)
ជនជាតិដើមភាគតិចឃុំប៊ូស្រាខេត្តមណ្ឌលគិរីបាត់បង់ដីធ្លីដោយសារការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាល (វីដេអូ) ថ្ងៃពុធ ទី15 ខែមេសា 2015, 7:23 am    views ដោយ

(837)

មតិយោបល់

...