តម្រូវការនៃពលកម្មជំនាញពីក្រៅប្រទេសសម្រាប់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន (វីដេអូ)

តម្រូវការនៃពលកម្មជំនាញពីក្រៅប្រទេសសម្រាប់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន (វីដេអូ)
តម្រូវការនៃពលកម្មជំនាញពីក្រៅប្រទេសសម្រាប់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន (វីដេអូ) ថ្ងៃពុធ ទី15 ខែកក្កដា 2015, 9:27 am    views ដោយ Chenda Kun

(537)

មតិយោបល់

...