តើគួរធ្វើយ៉ាងណា ដើម្បីឲ្យផលិតផលកសិករខ្មែរមានតម្លៃក្នុងទីផ្សារ?

តើគួរធ្វើយ៉ាងណា ដើម្បីឲ្យផលិតផលកសិករខ្មែរមានតម្លៃក្នុងទីផ្សារ?
តើគួរធ្វើយ៉ាងណា ដើម្បីឲ្យផលិតផលកសិករខ្មែរមានតម្លៃក្នុងទីផ្សារ? ថ្ងៃអង្គារ ទី6 ខែកញ្ញា 2016, 5:20 pm    views ដោយ Chenda Kun

(63)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...