តើជនជាតិដើមភាគតិចនឹងលើកបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ាន? (វីដេអូ)

តើជនជាតិដើមភាគតិចនឹងលើកបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ាន? (វីដេអូ)
តើជនជាតិដើមភាគតិចនឹងលើកបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ាន? (វីដេអូ) ថ្ងៃសុក្រ ទី10 ខែមេសា 2015, 12:18 pm    views ដោយ

(317)

មតិយោបល់

...