តំណាងរាស្ត្របក្សប្រឆាំងច្រានចោលផែនទីដែលបង្ហាញដោយលោកវ៉ាគឹមហុង (វីដេអូ)

តំណាងរាស្ត្របក្សប្រឆាំងច្រានចោលផែនទីដែលបង្ហាញដោយលោកវ៉ាគឹមហុង (វីដេអូ)
តំណាងរាស្ត្របក្សប្រឆាំងច្រានចោលផែនទីដែលបង្ហាញដោយលោកវ៉ាគឹមហុង (វីដេអូ) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី2 ខែកក្កដា 2015, 1:38 pm    views ដោយ

(914)

មតិយោបល់

...