តំបន់អភិវឌ្ឍន៍មួយនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកភូមិថាម្ចាស់ដីក្លាយជាកម្មករទាំងឈឺចាប់ (វីដេអូ)

តំបន់អភិវឌ្ឍន៍មួយនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកភូមិថាម្ចាស់ដីក្លាយជាកម្មករទាំងឈឺចាប់ (វីដេអូ)
តំបន់អភិវឌ្ឍន៍មួយនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកភូមិថាម្ចាស់ដីក្លាយជាកម្មករទាំងឈឺចាប់ (វីដេអូ) ថ្ងៃពុធ ទី9 ខែធ្នូ 2015, 7:54 am    views ដោយ Chenda Kun

(297)

មតិយោបល់

...