ទស្សន កញ្ញា ស៊ឹម សំអុល អាជីវករលក់បាយ និង កាហ្វេ អំពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

ទស្សន កញ្ញា ស៊ឹម សំអុល អាជីវករលក់បាយ និង កាហ្វេ អំពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន
ទស្សន កញ្ញា ស៊ឹម សំអុល អាជីវករលក់បាយ និង កាហ្វេ អំពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន ថ្ងៃពុធ ទី21 ខែមិនា 2018, 3:40 pm    views ដោយ Chenda Kun

(6)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...