នយោបាយកម្ពុជាទាក់ទងជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូង វគ្គ ២​

នយោបាយកម្ពុជាទាក់ទងជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូង វគ្គ ២​
នយោបាយកម្ពុជាទាក់ទងជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូង វគ្គ ២​ ថ្ងៃចន្ទ ទី27 ខែមិថុនា 2016, 6:26 pm    views ដោយ Heng Vichet

(75)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...