បក្សប្រឆាំងចាប់ផ្តើមធ្វើយុទ្ធនាការលើកបដាទាមទារដោះលែង លោក កឹម សុខា នៅតាមទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួន

បក្សប្រឆាំងចាប់ផ្តើមធ្វើយុទ្ធនាការលើកបដាទាមទារដោះលែង លោក កឹម សុខា នៅតាមទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួន
បក្សប្រឆាំងចាប់ផ្តើមធ្វើយុទ្ធនាការលើកបដាទាមទារដោះលែង លោក កឹម សុខា នៅតាមទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួន ថ្ងៃចន្ទ ទី25 ខែកញ្ញា 2017, 4:23 pm    views ដោយ Chenda Kun

(72)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...