បក្សប្រឆាំងថា នឹងស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ បើ គ ជ ប ថាការងារមួយចំនួនមិនអាចធ្វើកើត

បក្សប្រឆាំងថា នឹងស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ បើ គ ជ ប ថាការងារមួយចំនួនមិនអាចធ្វើកើត
បក្សប្រឆាំងថា នឹងស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ បើ គ ជ ប ថាការងារមួយចំនួនមិនអាចធ្វើកើត ថ្ងៃពុធ ទី19 ខែកក្កដា 2017, 4:35 pm    views ដោយ Heng Vichet

(19)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...