បក្សប្រឆាំងថា ស្ថានការណ៍នយោបាយស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរក្រោយចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំពួកគេ

បក្សប្រឆាំងថា ស្ថានការណ៍នយោបាយស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរក្រោយចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំពួកគេ
បក្សប្រឆាំងថា ស្ថានការណ៍នយោបាយស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរក្រោយចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំពួកគេ ថ្ងៃអាទិត្រ ទី3 ខែកញ្ញា 2017, 3:38 pm    views ដោយ Heng Vichet

(118)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...