បក្សប្រឆាំងបន្តជំរុញចាប់អ្នកគប់បែកចូលហ្វូងបាតុកមកផ្តន្ទាទោសទោះបីប្រិត្តិការណ៌កន្លង២០ឆ្នាំ

បក្សប្រឆាំងបន្តជំរុញចាប់អ្នកគប់បែកចូលហ្វូងបាតុកមកផ្តន្ទាទោសទោះបីប្រិត្តិការណ៌កន្លង២០ឆ្នាំ
បក្សប្រឆាំងបន្តជំរុញចាប់អ្នកគប់បែកចូលហ្វូងបាតុកមកផ្តន្ទាទោសទោះបីប្រិត្តិការណ៌កន្លង២០ឆ្នាំ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី30 ខែមិនា 2017, 4:43 pm    views ដោយ Heng Vichet

(72)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...