...

បក្សប្រឆាំងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកប្រាក់សោធននិវត្តន៍ជូនបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននិងអង្គការ ដូចមន្ត្រីរាជការ
បក្សប្រឆាំងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកប្រាក់សោធននិវត្តន៍ជូនបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននិងអង្គការ ដូចមន្ត្រីរាជការ ថ្ងៃពុធ ទី23 ខែវិច្ឆិកា 2016, 11:10 am    views ដោយ Chenda Kun

(131)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...