បក្សប្រឆំាង មានតែអ្នកនយោបាយខ្មែរនិងខ្មែរទេ ទើបដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជា​បាន

បក្សប្រឆំាង មានតែអ្នកនយោបាយខ្មែរនិងខ្មែរទេ ទើបដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជា​បាន
បក្សប្រឆំាង មានតែអ្នកនយោបាយខ្មែរនិងខ្មែរទេ ទើបដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជា​បាន ថ្ងៃចន្ទ ទី25 ខែកញ្ញា 2017, 4:19 pm    views ដោយ Chenda Kun

(70)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...