បញ្ហាប្រឈមធំៗចំនួន៣ដែលកម្ពុជាមិនអាចនាំអង្ករចេញតាមការគ្រោងទុក (វីដេអូ)

បញ្ហាប្រឈមធំៗចំនួន៣ដែលកម្ពុជាមិនអាចនាំអង្ករចេញតាមការគ្រោងទុក (វីដេអូ)
បញ្ហាប្រឈមធំៗចំនួន៣ដែលកម្ពុជាមិនអាចនាំអង្ករចេញតាមការគ្រោងទុក (វីដេអូ) ថ្ងៃអង្គារ ទី12 ខែមករា 2016, 5:59 pm    views ដោយ Chenda Kun

(267)

មតិយោបល់

...