ប៊ូលឌីញចាប់ផ្តើមរុះរើខណៈពលរដ្ឋយល់ព្រមចាកចេញទាំងស្រុង

ប៊ូលឌីញចាប់ផ្តើមរុះរើខណៈពលរដ្ឋយល់ព្រមចាកចេញទាំងស្រុង
ប៊ូលឌីញចាប់ផ្តើមរុះរើខណៈពលរដ្ឋយល់ព្រមចាកចេញទាំងស្រុង ថ្ងៃចន្ទ ទី17 ខែកក្កដា 2017, 4:47 pm    views ដោយ Heng Vichet

(22)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...