ពលរដ្ឋខេត្តបាត់ដំបងចោទទាហានមួយក្រុមថារំលោភយកដីពួកគេ

ពលរដ្ឋខេត្តបាត់ដំបងចោទទាហានមួយក្រុមថារំលោភយកដីពួកគេ
ពលរដ្ឋខេត្តបាត់ដំបងចោទទាហានមួយក្រុមថារំលោភយកដីពួកគេ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី18 ខែឧសភា 2017, 5:00 pm    views ដោយ Heng Vichet

(22)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...