ពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃថាឆ្នាំនេះមានការរំលោភសិទ្ទិមនុស្សច្រើនជាងឆ្នាំមុនៗ (វីដេអូ)

ពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃថាឆ្នាំនេះមានការរំលោភសិទ្ទិមនុស្សច្រើនជាងឆ្នាំមុនៗ (វីដេអូ)
ពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃថាឆ្នាំនេះមានការរំលោភសិទ្ទិមនុស្សច្រើនជាងឆ្នាំមុនៗ (វីដេអូ) ថ្ងៃសុក្រ ទី11 ខែធ្នូ 2015, 4:28 pm    views ដោយ Chenda Kun

(267)

មតិយោបល់

...