ពលរដ្ឋនៅតាមផ្លូវដែកជំរុញទៅអភិបាលក្រុងថ្មីពន្លឿនដោះស្រាយផលប៉ះពាល់

ពលរដ្ឋនៅតាមផ្លូវដែកជំរុញទៅអភិបាលក្រុងថ្មីពន្លឿនដោះស្រាយផលប៉ះពាល់
ពលរដ្ឋនៅតាមផ្លូវដែកជំរុញទៅអភិបាលក្រុងថ្មីពន្លឿនដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ថ្ងៃសុក្រ ទី21 ខែកក្កដា 2017, 4:07 pm    views ដោយ Chenda Kun

(16)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...