ពលរដ្ឋភូមិខ្លាចរមាសខេត្តបាត់ដំបងព្រួយបារម្មណ៌ពីតម្លៃស្រូវធ្លាក់យ៉ាងកំហុកនៅពេលប្រមូលផល

ពលរដ្ឋភូមិខ្លាចរមាសខេត្តបាត់ដំបងព្រួយបារម្មណ៌ពីតម្លៃស្រូវធ្លាក់យ៉ាងកំហុកនៅពេលប្រមូលផល
ពលរដ្ឋភូមិខ្លាចរមាសខេត្តបាត់ដំបងព្រួយបារម្មណ៌ពីតម្លៃស្រូវធ្លាក់យ៉ាងកំហុកនៅពេលប្រមូលផល ថ្ងៃចន្ទ ទី19 ខែកញ្ញា 2016, 3:33 pm    views ដោយ Chenda Kun

(102)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...