ពលរដ្ឋមានទំនាស់មកពីខេត្តកោះកុង រងការបង្រាប ពេលពួកគេរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយពីក្រសួងដែនដី

ពលរដ្ឋមានទំនាស់មកពីខេត្តកោះកុង រងការបង្រាប ពេលពួកគេរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយពីក្រសួងដែនដី
ពលរដ្ឋមានទំនាស់មកពីខេត្តកោះកុង រងការបង្រាប ពេលពួកគេរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយពីក្រសួងដែនដី ថ្ងៃអង្គារ ទី22 ខែសីហា 2017, 5:55 pm    views ដោយ Chenda Kun

(21)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...