ពលរដ្ឋស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ស៊ើបអង្កេតលើឃាតកម្មលោក កែម ឡីជាថ្មី

ពលរដ្ឋស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ស៊ើបអង្កេតលើឃាតកម្មលោក កែម ឡីជាថ្មី
ពលរដ្ឋស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ស៊ើបអង្កេតលើឃាតកម្មលោក កែម ឡីជាថ្មី ថ្ងៃអង្គារ ទី11 ខែកក្កដា 2017, 9:37 am    views ដោយ Heng Vichet

(25)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...