ព្រះរាជអាជ្ញានៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ ទៅសាកសួរលោក កឹម សុខា ដល់ក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំផ្លុង

ព្រះរាជអាជ្ញានៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ ទៅសាកសួរលោក កឹម សុខា ដល់ក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំផ្លុង
ព្រះរាជអាជ្ញានៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ ទៅសាកសួរលោក កឹម សុខា ដល់ក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំផ្លុង ថ្ងៃអង្គារ ទី5 ខែកញ្ញា 2017, 1:03 am    views ដោយ Chenda Kun

(113)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...