ព្រះសង្ឃវត្តស្ទឹងមានជ័យចោទប្រកាន់គ្នារឿងយកព្រះពុទ្ធរូបទម្លាក់ចូលក្នុងស្រះទឹក (វីដេអូ)

ព្រះសង្ឃវត្តស្ទឹងមានជ័យចោទប្រកាន់គ្នារឿងយកព្រះពុទ្ធរូបទម្លាក់ចូលក្នុងស្រះទឹក (វីដេអូ)
ព្រះសង្ឃវត្តស្ទឹងមានជ័យចោទប្រកាន់គ្នារឿងយកព្រះពុទ្ធរូបទម្លាក់ចូលក្នុងស្រះទឹក (វីដេអូ) ថ្ងៃអាទិត្រ ទី6 ខែធ្នូ 2015, 3:36 pm    views ដោយ

(397)

មតិយោបល់

...