ព្រះសង្្ឃនិងយុវជនមួយ​ចំនួនរួមគ្នាសម្អាតសំរាមនៅ​ថ្ងៃអុំ​ទូក​ចុងក្រោយ (វីដេអូ)

ព្រះសង្្ឃនិងយុវជនមួយ​ចំនួនរួមគ្នាសម្អាតសំរាមនៅ​ថ្ងៃអុំ​ទូក​ចុងក្រោយ (វីដេអូ)
ព្រះសង្្ឃនិងយុវជនមួយ​ចំនួនរួមគ្នាសម្អាតសំរាមនៅ​ថ្ងៃអុំ​ទូក​ចុងក្រោយ (វីដេអូ) ថ្ងៃសុក្រ ទី27 ខែវិច្ឆិកា 2015, 3:09 pm    views ដោយ Chenda Kun

(280)

មតិយោបល់

...