ភាពវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាននៃការបញ្ជូនពលករទៅបរទេស

ភាពវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាននៃការបញ្ជូនពលករទៅបរទេស
ភាពវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាននៃការបញ្ជូនពលករទៅបរទេស ថ្ងៃសុក្រ ទី1 ខែកក្កដា 2016, 6:00 am    views ដោយ Chenda Kun

(43)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...