”មានតែប្រទេសផ្តាច់ការ ឬកុម្មុយនីសទេ ដែលចាប់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដាក់ពន្ធនាគារ”

”មានតែប្រទេសផ្តាច់ការ ឬកុម្មុយនីសទេ ដែលចាប់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដាក់ពន្ធនាគារ”
”មានតែប្រទេសផ្តាច់ការ ឬកុម្មុយនីសទេ ដែលចាប់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដាក់ពន្ធនាគារ” ថ្ងៃចន្ទ ទី13 ខែមិនា 2017, 11:18 am    views ដោយ Chenda Kun

(248)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...