មេធាវីការពារក្តី ហៅការបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីអាដហុកទាំងមានជំងឺប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពធ្ងន់ធ្ងរ

មេធាវីការពារក្តី ហៅការបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីអាដហុកទាំងមានជំងឺប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពធ្ងន់ធ្ងរ
មេធាវីការពារក្តី ហៅការបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីអាដហុកទាំងមានជំងឺប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពធ្ងន់ធ្ងរ ថ្ងៃពុធ ទី21 ខែមិថុនា 2017, 5:38 pm    views ដោយ Heng Vichet

(39)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...