រដ្ឋមន្រ្តី៖ ខ្ញុំមិនទាន់អាចព្យាករណ៍ទេ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿងថាតម្លៃស្រូវធ្លាក់ថោកទេ

រដ្ឋមន្រ្តី៖ ខ្ញុំមិនទាន់អាចព្យាករណ៍ទេ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿងថាតម្លៃស្រូវធ្លាក់ថោកទេ
រដ្ឋមន្រ្តី៖ ខ្ញុំមិនទាន់អាចព្យាករណ៍ទេ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿងថាតម្លៃស្រូវធ្លាក់ថោកទេ ថ្ងៃពុធ ទី2 ខែសីហា 2017, 6:18 pm    views ដោយ Chenda Kun

(46)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...