រដ្ឋាភិបាលព្រមានដកអាជ្ញាបណ្ណក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់ដែលមិនគោរពច្បាប់

រដ្ឋាភិបាលព្រមានដកអាជ្ញាបណ្ណក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់ដែលមិនគោរពច្បាប់
រដ្ឋាភិបាលព្រមានដកអាជ្ញាបណ្ណក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់ដែលមិនគោរពច្បាប់ ថ្ងៃសុក្រ ទី21 ខែកក្កដា 2017, 6:47 pm    views ដោយ Chenda Kun

(50)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...