រដ្ឋាភិបាលឲ្យទប់ស្កាត់ជើងកាងរោងចក្រ និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រើកិច្ចសន្យាខ្លី

រដ្ឋាភិបាលឲ្យទប់ស្កាត់ជើងកាងរោងចក្រ និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រើកិច្ចសន្យាខ្លី
រដ្ឋាភិបាលឲ្យទប់ស្កាត់ជើងកាងរោងចក្រ និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រើកិច្ចសន្យាខ្លី ថ្ងៃពុធ ទី4 ខែតុលា 2017, 6:34 pm    views ដោយ Chenda Kun

(118)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...