លោក ព្រាប កុល៖ ភាពទៀងត្រង់ធ្លាក់ចុះធ្វើឲ្យមនុស្សហ៊ានប្រព្រឹត្តិអំពើពុករលួយ

លោក ព្រាប កុល៖ ភាពទៀងត្រង់ធ្លាក់ចុះធ្វើឲ្យមនុស្សហ៊ានប្រព្រឹត្តិអំពើពុករលួយ
លោក ព្រាប កុល៖ ភាពទៀងត្រង់ធ្លាក់ចុះធ្វើឲ្យមនុស្សហ៊ានប្រព្រឹត្តិអំពើពុករលួយ ថ្ងៃអាទិត្រ ទី22 ខែមករា 2017, 2:13 pm    views ដោយ Heng Vichet

(34)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...