លោកហ៊ុន សែនប្រកាសយកអាសនៈទាំងអស់បន្ទាប់ពីCNRPរំលាយបើបក្សផ្សេងមិនយក

លោកហ៊ុន សែនប្រកាសយកអាសនៈទាំងអស់បន្ទាប់ពីCNRPរំលាយបើបក្សផ្សេងមិនយក
លោកហ៊ុន សែនប្រកាសយកអាសនៈទាំងអស់បន្ទាប់ពីCNRPរំលាយបើបក្សផ្សេងមិនយក ថ្ងៃពុធ ទី8 ខែវិច្ឆិកា 2017, 9:59 am    views ដោយ Chenda Kun

(306)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...