លោក​ ហ៊ុន សែន ច្រានចោលការទទួលខុសត្រូវព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមនៅផ្លូវវ៉េងស្រេង

លោក​ ហ៊ុន សែន ច្រានចោលការទទួលខុសត្រូវព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមនៅផ្លូវវ៉េងស្រេង
លោក​ ហ៊ុន សែន ច្រានចោលការទទួលខុសត្រូវព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមនៅផ្លូវវ៉េងស្រេង ថ្ងៃពុធ ទី23 ខែសីហា 2017, 6:12 pm    views ដោយ Chenda Kun

(60)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...