លោក កឹមសុខាថា បើគណបក្យសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោត មិនមានសង្រាមនោះទេ

លោក កឹមសុខាថា បើគណបក្យសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោត មិនមានសង្រាមនោះទេ
លោក កឹមសុខាថា បើគណបក្យសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោត មិនមានសង្រាមនោះទេ ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែមេសា 2017, 11:39 am    views ដោយ Heng Vichet

(40)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...