លោក គង់ គាំ ចង់ឲ្យមានការបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងសន្តិភាពពិតប្រាកដនៅកម្ពុជា

លោក គង់ គាំ ចង់ឲ្យមានការបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងសន្តិភាពពិតប្រាកដនៅកម្ពុជា
លោក គង់ គាំ ចង់ឲ្យមានការបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងសន្តិភាពពិតប្រាកដនៅកម្ពុជា ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី6 ខែកក្កដា 2017, 3:21 pm    views ដោយ Heng Vichet

(44)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...