លោក គង់ រ៉ៃយ៉ា ថា លុយមិនសំខាន់ យុត្តិធម៍ទើបសំខាន់សម្រាប់លោក កែម ឡី

លោក គង់ រ៉ៃយ៉ា ថា លុយមិនសំខាន់ យុត្តិធម៍ទើបសំខាន់សម្រាប់លោក កែម ឡី
លោក គង់ រ៉ៃយ៉ា ថា លុយមិនសំខាន់ យុត្តិធម៍ទើបសំខាន់សម្រាប់លោក កែម ឡី ថ្ងៃពុធ ទី26 ខែកក្កដា 2017, 5:19 pm    views ដោយ Heng Vichet

(29)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...