លោក ព្រាប កុល ពន្យល់ពីស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន

លោក ព្រាប កុល ពន្យល់ពីស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន
លោក ព្រាប កុល ពន្យល់ពីស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន ថ្ងៃចន្ទ ទី30 ខែមករា 2017, 4:52 pm    views ដោយ Heng Vichet

(84)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...